Vad är EPOK?

EPOK har bildats av församlingsbor i Nora kommun som tycker att Svenska kyrkan är viktig som kulturbärare, för att upprätthålla traditioner och stå för tillit och trygghet i en föränderlig värld. Den kristna grunden är viktigast men kyrkan står också för mycket mer. Den ska slå vakt om allas lika värde och stå för den etik och medmänsklighet som är knuten till kristendomen.De främsta orsakerna till varför vi bildar en ny nomineringsgrupp är framför allt
1. Demokrati och öppenhet
2. Arbetsmiljön och…
3. Verksamheten och ekonomin.

Demokrati innebär öppenhet för inkomna frågor, skrivelser och aktuella händelser. I Nora Bergslagsförsamling har insyn och makt delegerats till de få personer som sitter i den s.k. ledningsgruppen. Inga diskussioner förekommer längre i kyrkorådet om händelser, kyrkans problem och utmaningar.  EPOK vill ge dig en större öppenhet och närmare dialog i alla sammanhang.

Arbetsmiljön har under flera år uppmärksammats av Arbetsmiljöverket, som har konstaterat otydlighet och brister i ledning samt upprepade kränkande särbehandlingar. Trots detta har man inte lyckats åtgärda problemen. EPOK kommer att jobba systematiskt för att skapa en tydligare ledning och tryggare personalgrupp.

Ekonomin står inför stora utmaningar. Prognosen pekar på en nedåtgående trend som kräver strategiska och genomtänkta åtgärder. Nuvarande styre har då valt att dra ner på verksamheten och öka administrationen inför nästa år, vilket vi anser vara totalt kontraproduktivt. EPOK kommer att jobba för att kärnverksamheten är i fokus och att ekonomin är i god balans.

Våra tankar
–  EPOK skall vara partipolitiskt obunden
–  EPOK vill visa att medlemskap i kyrkan ger stöd och glädje till gammal och ung i vardagen
–  EPOK vill att gudstjänster och musikaliskt utbud regelbundet ska finnas i alla våra tre kyrkor och kapell
–  EPOK vill stödja och uppmuntra alla viktiga frivilligarbetare i församlingens vardagsarbete
–  EPOK vill utveckla och öka samarbetet med andra viktiga samhällsfunktioner exempel byalag, föreningar socialtjänst och  hembygdsföreningar
–  EPOK vill ha en trygg och glad personal som arbetar inom kyrkan
–  EPOK vill att kyrkan ska vara en öppen och inkluderande organisation
–  EPOK vill ha en kyrka i ekonomisk balans, där fokus är verksamhet

Vi finns på Facebook!
EPOK i Nora bergslagsförsamling